Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar „Ziemi Pilczyckiej„, obejmujący wioski należące do parafii Pilczyca. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pilczyca w gminie Słupia.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego „Ziemi Pilczyckiej„.
2. Aktywizowanie społeczności lokalnej w rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących życia na wsi.
3. Inicjowanie i wspieranie projektów istotnych dla poprawy jakości życia i sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich.
4. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
5. Dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu.
6. Promowanie „Ziemi Pilczyckiej„, jej walorów turystycznych i ekologicznych.
7. Ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych.
8. Współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami wspierającymi osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie wszystkie swoje cele realizuje na rzecz ogółu społeczności poprzez:
1. Organizowanie życia kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców „Ziemi Pilczyckiej” w gminie Słupia.
2. Kształtowanie aktywnych postaw i rozbudzanie aspiracji w celu zwiększenia możliwości edukacyjnych i społecznych młodzieży.
3. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz współpraca w tym zakresie z ośrodkami rehabilitacyjnymi.
4. Organizowanie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
5. Realizację przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet.
6. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia.
7. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury „Ziemi Pilczyckiej„.
8. Wykorzystanie lokalnych zasobów, w tym potencjału ludzkiego dla tworzenia małej przedsiębiorczości.
9. Popularyzację idei rolnictwa ekologicznego i agroturystyki.
10. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, publicystycznej.
11. Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach „Ziemi Pilczyckiej„.
12. Prowadzenie regionalnej izby etnograficznej.
13. Organizowanie kwest na rzecz restauracji zabytków i pamiątek historycznych.
14. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

Więcej informacji można znaleźć w Statucie Stowarzyszenia.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.030945062637329 (gl)