Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca kwiecień 2020

WIELKANOC 2020

10 kwietnia 2020 [Aktualności]

„Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy z paskudnego kąta

z tego co po ludzku się nie udało

prawda, że trzeba stać się bezradnym by nielogiczne się stało

Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty z popiołu

prawda, że trzeba dostać pałą,

by uwierzyć znowu”

Ksiądz Jan Twardowski

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nasze serca wiarą w zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią

Zarząd Stowarzyszenia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 rok

1 kwietnia 2020 [Aktualności]

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  MERYTORYCZNEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ  ZA 2019 ROK

 1. W  okresie  sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową ukierunkowaną na aktywizację i  integrację mieszkańców oraz  kultywowanie tradycji.   W realizacji zadań Zarząd i członkowie Stowarzyszenia  współpracowali aktywnie z Gminą Słupia Konecka i jej jednostkami organizacyjnymi (Dom dziennego pobytu „Senior +”;  Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach:  LGD „Nad Czarną i Pilicą”;  Targi Kielce  oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.
 1. W ramach ochrony  dziedzictwa historycznego Stowarzyszenie  ze środków pozyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zrealizowało zadanie „Konserwacja obrazu Matka Boska Szkaplerzna  z 2 poł. XVIII wieku w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Pilczycy”

 W ramach prac  konserwacji estetycznej obraz został napięty na krosna, uzupełniono ubytki warstwy malarskiej, założono werniks oraz zamontowano  obraz w ołtarzu głównym w kościele w Pilczycy.  Realizacja zadania przyczyniła  do odnowienia i zabezpieczenia zabytkowego obrazu, a tym samym do ochrony dziedzictwa i kultury materialnej regionu, uwrażliwienia społeczności lokalnej  oraz uświadomienia konieczności troski o obiekty zabytkowe.

 1.   Kontynuacja  projektu w ramach działania : „Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna lub kulturowa wykorzystująca zasoby LGD” którego rezultatem było utworzenie siłowni plenerowej w Pilczycy.

W roku sprawozdawczym prowadzono nadzór urzadzeń i terenu wokół.  Wiosną zasadzono 60 krzewów ozdobnych.

 1. Dzięki  nawiązanej współpracy z Targami Kielce, członkowie stowarzyszenia wzięli udział w Agrotravel prezentując wyroby rękodzielnicze na stoisku targów.
 •  Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez  inne podmioty lub współorganizowanych z innymi podmiotami:
 •  Dzień Babci i Dziadka organizowany przez wójta Gminy Słupia Konecka.
 • Walentynkowy koncert charytatywny w WDK  w wykonaniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
 • Dzień Kobiet organizowany przez wójta Gminy Słupia Konecka
 • Wycieczka do Warszawy organizowana przez  Dom Dziennego pobytu Senior +
 • Udział  w „Senioraliach”  w parku kieleckim organizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego
 • Wycieczka do Łowicza oraz Nieborowa i Arkadii z Senior +
 • Wykonanie wieńca dożynkowego i przyśpiewek ludowych oraz przygotowanie potraw regionalnych na Gminne dożynki w Słupi
 •  „Kwiaty Pamięci”- przygotowanie wiązanek oraz  porządkowanie grobów osób zasłużonych dla Ziemi Pilczyckiej
 • Koordynowanie oraz promocja  zadania zostały zrealizowane w ramach  świadczeń  wolontariuszy.
 • Administrowanie strony internetowej www. pilczyca.org    prowadzone jest nieodpłatnie.

Pilczyca. 31.03.2020                                              Za Zarząd

                                                                                  Prezes Stowarzyszenia

                                                                                       Krystyna Kuder

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ ZA 2019 R

Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było  m.in.  podejmowanie zadań służących aktywizowaniu i integracji  mieszkańców, kultywowaniu tradycji regionalnych, ochronie dziedzictwa historycznego oraz promowaniu walorów turystycznych „Ziemi Pilczyckiej”.

 1. Stan konta na dzień 01.01.2019…………………………2 215,83 zł

2. Przychód…………………………………………………………….6 831,76 zł

w tym

 1. Datek na działalność statutową…………………………………….100,00 zł
 2. Dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Kielcach na realizację ? Prace konserwatorskie przy obrazie

Matka Boska Szkaplerzna z 2 poł. XVIII wieku w ołtarzu głównym

 kościoła parafialnego w Pilczycy  (konserwacja estetyczna) ….6 730,56 zł

 • kapitalizacja odsetek  …………………………………………………………………1,20 zł   
 • Koszty w roku obrotowym………………………………………..6 820,56 zł

w tym

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na prace

Konserwacyjne……………………………………………………………………………….82, 00 zł

b) Zapłata za wykonanie zadania:? Prace konserwatorskie

 przy obrazie Matka Boska Szkaplerznaz 2 poł. XVIII w.

 w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Pilczycy

(konserwacja estetyczna) ………………………………………………………..6 730,56 zł

                 e) Opłaty bankowe……………………………………………….8,00 zł

 • Stan konta na 31.12.2019 ………………………………………2 227,03 zł 

     Pilczyca, 31.03.2020                                                          Za Zarząd

                                                                                        Prezes Stowarzyszenia

                                                                                               Krystyna Kuder

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.10123109817505 (gl)