Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca kwiecień 2015

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2014 ROK

26 kwietnia 2015 [Aktualności]

SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ ZA 2014 ROK

W okresie sprawozdawczym działalność statutowa Stowarzyszenia ukierunkowana była m.in. na podejmowanie zadań służących aktywizowaniu i integracji mieszkańców; kultywowanie tradycji regionalnych, ochronę dziedzictwa historycznego oraz promowanie walorów turystycznych „Ziemi Pilczyckiej”.
Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Prowadzenie świetlicy wiejskiej udostępnionej na zajęcia kulturalne i sportowe, imprezy okolicznościowe oraz spotkania rodzinne dla mieszkańców Pilczycy i okolicznych miejscowości. Czas realizacji: cały rok.
2. Krzewienie dziedzictwa kulturowego poprzez wyrób rękodzieła ludowego, śpiew i przypominanie obrzędów lokalnych podczas cotygodniowych spotkań tzw. ?Babskie Środy?. Czas realizacji: cały rok
3. Uroczyste spotkania mieszkańców z okazji świąt okolicznościowych: Ostatki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Odpust Parafialny, Andrzejki.
4. Pielgrzymowanie „Śladami Jana Pawła II” w roku kanonizacji do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Czas realizacji: 29.06.2014; Ilość uczestników: 51
5. Dalsze odkrywanie Ziemi Świętokrzyskiej: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie, Opactwo Cysterskie w Wąchocku, Kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.
Czas realizacji: 07.09.2014; Ilość uczestników: 47
6. Udział w wyjeździe edukacyjnym na „Ponidzie” organizowanym przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz pozyskiwaniem funduszy- przykłady dobrych praktyk”. Czas realizacji: 27. 08. .2014; Ilość uczestników: 3
7. Realizacja zadania p.t. „Prace konserwatorskie przy żeliwnym nagrobku rodziny Lipskich z XIX wieku na cmentarzu parafialnym w Pilczycy, gm. Słupia”- II etap przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.
Zadanie realizowane było w okresie od 22.08.2014 do 10.11.2014, a jego efektem jest odnowiony i ustawiony na cmentarzu unikatowy nagrobek w formie baldachimu. Koszt finansowy II etapu prac renowacyjnych to 22000 zł, w tym 18500 zł z dotacji i 3500 zł z wkładu własnego Stowarzyszenia (kwesta z poprzedniego roku). Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty, podpisaniem umów, nadzorem , sprawozdawczością merytoryczną i finansową, usługami pocztowymi i telefonicznymi, dokumentacją fotograficzną oraz promocją realizacji zadania zostały pokryte z wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.
8. Prace montażowe zostały zarejestrowane przez ekipę Telewizji KIELCE , a relację z tego wydarzenia można było oglądać w Programie lokalnym dn.23.10.2014
9. Przeprowadzenie przez członków Stowarzyszenia kwesty na cmentarzu w dniach 1i 2 listopada 2014. Zebrana kwota 3470,86 zł stanowić będzie wkład własny przy realizacji III etapu prac -rekonstrukcja żeliwnego ogrodzenia „Baldachimu”.
10. Opracowanie, wydanie drukiem broszurki p.t. Parafia p.w św. Michała
Archanioła w Pilczycy oraz rozpowszechnienie jej wśród parafian i przyjezdnych.
11. Wykonanie i złożenie „kwiatów pamięci” na grobach osób, które zapisały się trwale w historii naszej parafii.
12. Promocja „Ziemi Pilczyckiej” na www.pilczyca.org. Opracowanie tekstów i administrowanie strony prowadzone są nieodpłatnie.
Wszystkie zadania (oprócz prac konserwatorskich nagrobka) zostały zrealizowane ze środków własnych członków Stowarzyszenia i niezrzeszonych mieszkańców Pilczycy oraz dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu.

Pilczyca, 19.04.2014
Za Zarząd Krystyna Kuder

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było m.in. podejmowanie zadań służących aktywizowaniu i integracji mieszkańców, kultywowanie tradycji regionalnych, ochronę dziedzictwa historycznego oraz promowanie walorów turystycznych „Ziemi Pilczyckiej”.
1. Stan konta na 01.01.2014 5178,51 zł

2. Przychód
a) rachunek 1000,00 zł
b) wpłata własna z kwesty 3470,86 zł
c) dotacja na prace konserwatorskie nagrobka 18500,00 zł
d) kapitalizacja odsetek 2,93 zł

3. Koszty w roku obrotowym
a) zakup wyposażenia świetlicy (warnik) 352,58 zł
b) zapłata za wykonanie prac konserwatorskich (II etap) 22000,00 zł
c) zapłata za druk broszurki 305,53 zł
d) opłaty bankowe 1,20 zł

4. Stan konta na 31.12.2014 5473,35 zł

Pilczyca, 19.04.2014
Za Zarząd Krystyna Kuder

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

11 kwietnia 2015 [Aktualności]

 Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2014, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2015r (niedziela) , godz. 14.30 w Świetlicy w Pilczycy.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2014:
4. Kierunki działań stowarzyszenia na rok 2015- dyskusja
5.Wolne wnioski
6. Zakończenie Walnego Zebrania

Prezes Zarządu
Krystyna Kuder

WIELKANOC 2015

4 kwietnia 2015 [Aktualności]

IMG_7794

„Wdzięcznym sercem Alleluja, zaśpiewajmy Alleluja”
Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych, pachnących barszczem na wędzonce, w miłej rodzinnej atmosferze życzy
Zarząd Stowarzyszenia

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.033859014511108 (gl)